Idź do treści strony
Olsztyńska Duża Rodzina

Ile dzieci trzeba mieć na utrzymaniu by uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina wspólnie mieszkająca na terenie miasta Olsztyna składająca się z rodziców/rodzica (opiekuna prawnego), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Jesteśmy zameldowani gdzie indziej, ale mieszkamy w Olsztynie.
Czy możemy ubiegać się o wydanie Karty?

Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny otrzymują rodziny (także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka), zamieszkujące wspólnie na terenie Miasta Olsztyna z zamiarem stałego pobytu, której wszyscy członkowie rozliczający podatek dochodowy w formularzu PIT zgłosili faktyczne zamieszkanie na terenie Miasta Olsztyna. Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu pierwszą stronę PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku, z prezentatą Urzędu Skarbowego, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – ZAP3. Jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, należy przedstawić wydrukowaną pierwszą stronę oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy. 

 

Jaki okres czasu ważna jest Karta Dużej Rodziny ?

Karta wydawana jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Można ją przedłużać.

 

Jak długo czeka się na wydanie Karty Dużej Rodziny?

Karta jest gotowa do odbioru w przeciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów.

Czy rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny ?

Tak, o ile spełniają wymogi Uchwały Nr XXXVII/634/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Olsztyna Programu „Duża Rodzina z Olsztyna”.

Pogoda