Idź do treści strony
Olsztyńska Duża Rodzina
31.03.2016 14:30

Rodzina 500 plus jak wypełnić wniosek?

Poniżej krótka instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie świadczenia w programie Rodzina 500+

W I części wniosku wpisać należy dane jednego rodzica - wnioskodawcy. Dane drugiego wpiszemy w miejscu, gdzie uzupełnimy skład całej rodziny (część B). W rubryce stan cywilny wpisujemy właściwe określenie - kawaler, panna, rozwódka lub osoba pozostająca w separacji. Uwaga – nie należy wpisywać określeń „wolna" lub „wolny".
Dobrze jest także podać numer telefonu i e-mail. W przypadku problemów formalnych we wniosku, umożliwi to szybszy kontakt z wnioskodawcą. Co ważne, we wniosku należy wpisać rzeczywiste miejsce zamieszkania. Miejsce w którym mieszkamy, nie musi być tożsame z miejscem w którym jesteśmy zameldowani.

Wypełniając wniosek określamy na które dziecko wnioskujemy o świadczenie. W przypadku gdy wiemy, że przekraczamy dopuszczalny próg dochodowy, zaznaczamy „nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia".
Kiedy ubiegamy się o świadczenie także na pierwsze dziecko, zaznaczmy „wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia".
Jeśli ubiegamy się o świadczenie bez progu dochodowego (na drugie i kolejne dziecko) potrzebne będą tylko dane osobowe. Czyli imię, nazwisko, adres i pełny skład rodziny.

Kiedy ubiegamy się o dodatek wychowawczy na drugie i kolejne dziecko, ich dane należy umieścić w tabeli B. Również tutaj wpisujemy dane drugiego rodzica. 
Ważne - nie wpisujemy tu dzieci, które ukończyły 18 rok życia, oraz pierwszego dziecka

Punkt 6 zaznaczają jedynie osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko. Wpisujemy tu miejsce w którym opłacane są nasze składki zdrowotne. MOPS sam będzie występował do wskazanych instytucji o potwierdzenie odprowadzenia składek przez wnioskodawcę. Punkt ten nie obowiązuje osób bezrobotnych nieubezpieczonych lub zatrudnionych na umowach bezskładkowych.
  
Punkt 7 jest szczególnie ważny dla osób, które otrzymują alimenty, stypendia lub prowadzą działalność gospodarczą. W zależności od rodzaju świadczeń lub dochodów, wypełnić należy różne załączniki.
Przykładowo, w przypadku osób, które płacą alimenty, w podpunkcie 7.1 powinny wpisać łączną wysokość wypłacanych alimentów. Konieczne jednak będzie udokumentowanie tej kwoty. Należy więc do wniosku dołączyć kopię tytułu wykonawczego oraz potwierdzenia przelewów, przekazów lub zaświadczenia komorniczego. Dla osób, które pobierają świadczenia, m.in. z funduszu alimentacyjnego, alimenty, stypendia szkolne czy doktoranckie lub świadczenia rodzicielskie, ważny będzie punkt 7.2. Będzie on dotyczył także osób odprowadzających podatek z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Obowiązkowe jest w tym przypadku podanie szacowanej kwoty dochodu, nawet w przypadku osób korzystających z ryczałtu. Punkt ten obowiązuje także osoby prowadzące gospodarstwo rolne.

Prawo do uzyskania dodatku wychowawczego, może zmieniać się w zależności od zmiany np. sytuacji zawodowej w rodzinie. Dlatego w punkcie 7.3 uwzględnić należy zmiany takie jak utrata pracy, zamknięcie działalności lub przejście na urlop wychowawczy. Co ważne - zmiana ta musi mieścić się w katalogu podanym przez Ministerstwo Rodziny. Rubryka ta obowiązuje tylko tych, którzy wnioskują o świadczenie na pierwsze dziecko.

W części II należy zaznaczyć jedynie , czy zamieszkujemy obecnie na terenie Polski.

W puste pola wpisać należy numer konta bankowego, na chcemy otrzymywać świadczenie. Istnieje także możliwość otrzymywania pieniędzy przekazem, jednak jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Na samym końcu, oświadczając że zapoznaliśmy się z zasadami i jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, składamy swój podpis (na dokumencie papierowym)

Powróć do archiwum
Pogoda